top of page
Thank you for understanding our terms &conditions 
Onze algemene voorwaarden
1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, alle aan ons gerichte bestellingen en alle met en door ons gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst, het aanvaarden van een levering of het aanvaarden van een factuur.  
 
2. Onze offertes zijn één maand geldig. Aanvaarding van een offerte houdt aanvaarding in van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, niettegenstaande eender welke eerdere of latere correspondentie vanwege de klant.  
 
3. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR, als schadebeding, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.  
4. Onze eigen aansprakelijkheid is beperkt tot de gevallen van een bewezen eigen zware of opzettelijke fout. Schade is beperkt tot hoogstens het bedrag van de waarde van de overeenkomst, en tot rechtstreekse schade, met uitsluiting van onrechtstreekse schade of gevolgschade.  
 
5. Iedere annulering van een bestelling kan slechts geldig zijn mits schriftelijke aanvaarding door ons. Hoe dan ook is een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling verschuldigd, verhoogd met alle reeds gemaakte kosten tot de datum van annulering.  
 
6. In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verbintenissen, zonder aanspraak op schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen.  
 
7. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, of een andere bevoegde rechtbank naar onze keuze.  
 
8. Elk gebruik dat door de klant gemaakt wordt van het geleverde werk geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van dat geleverd werk en van de factuur voor dat werk. Protest op facturatie kan nooit aanvaard worden als van het geleverd werk enig gebruik wordt gemaakt, zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, niettegenstaande eender welk voorbehoud, bemerking of klacht van de zijde van de klant.
bottom of page